Med AVENY Fakturering erbjuder vi ett toppmodernt faktureringsprogram med bl.a. en avancerad behörighetsstyrning, flexibelt artikelregister och datumrelaterade prislistor.

Aveny Fakturering är integrerat med övriga Aveny program och samverkar bl.a. med Aveny Grav (debitering av skötselåtgärder) och Aveny Bokning (debitering av aktiviteter). Alla händelser bokförs automatiskt i Aveny Ekonomi. Med hjälp av internfaktureringsrutinen faktureras och bokförs fakturor mellan pastoratets olika församlingar och enheter.

Programmet hanterar flera fakturaformat och layouter och fakturorna kan skrivs ut lokalt eller sändas Svenska kyrkans Fakturaväxel för att distribueras digitalt som e-fakturor eller printas och distribueras till kunden via den mycket kostnadseffektiva tjänsten Central utskrift.

Genom integrationen med Kommunikatorn garanteras att fakturamottagarnas adresser alltid aktuella. Även clearingfaktureringen sköts enkelt eftersom Svenska kyrkans organisationsregister kan användas.

AVENY Kundreskontra är ett hjälpmedel för att administrera och bevaka kundfakturor. Programmet är tätt integrerat med övriga Avenyprogram.

Aveny Kundreskontra hanterar även fasttidsavtal och avräkningsavtal för gravskötsel. För avräkningsavtal finns möjlighet att påföra tillgodoränta, kontoställningen redovisas på tydliga saldobesked och uppräkning av fasttidsavtal hanteras med automatik. Med programmet går det enkelt och smidigt att läsa in OCR-betalningar direkt från Bankgirot eller Plusgirot. Programmet kan även kompletteras med rutiner för betalning med hjälp av autogiro.

Avstämningsrutinen hjälper dig att enkelt finna och åtgärda eventuella differenser mellan kundreskontra och bokföring.

I rutin Kundfakturaanalys kan kundfakturor analyseras och bevakas. Rutinen söker upp och visar fakturor som är obetalda per ett visst angivet datum. För de fakturor som visas finns totalsummor för fakturerat belopp, betalt belopp och hur stor fordran som återstår.