Aveny Anläggningsredovisning är ett hjälpmedel som ger god kontroll på anläggningstillgångar och inventarier. Med anläggningstillgång menas en tillgång som skrivs av efter en viss plan. Med inventarier menas övriga fasta tillgångar. Förutom detaljuppgifter från anskaffningstillfället, t.ex. leverantör, inköpsdatum, anskaffningspris och kontering, så presenterar programmet ekonomiska uppgifter, t.ex. kompletterande investeringar, avskrivningar och bokfört värde, vid valfri tidpunkt. Aveny Anläggningsredovisning är helt integrerat med Aveny Ekonomi. Förändringar som påverkar anläggningstillgångarnas bokförda värde t.ex. nedskrivningar, utrangeringar, tilläggsinvesteringar, m.m. bokförs då alltid automatiskt i Aveny Ekonomi vilket ger en garanti för att huvudboken alltid är avstämd med anläggningstillgångarna. Avskrivningar och internränta bokförs snabbt och enkelt per anläggningsgrupp (församling) i särskild rutin. Avskrivningar och internränta kan bokföras vid valfria tillfällen för valfri period, t.ex. en gång per månad eller endast en gång i samband med årsavslut. Aveny Anläggningsredovisning kan också används för att registrera kyrkliga inventarier. För denna grupp registreras ofta försäkringsvärde, historiska data m.m. Ofta lagras också en bild på föremålet.

WebAVENY Anläggningsredovisning är ett programstöd som ger möjlighet att inventera anläggningstillgångar i WebAveny. Istället för manuell hantering kan nu inventeringen göras med hjälp av dator, mobiltelefon eller surfplatta ute på plats. Programmet följer ett systematiskt arbetssätt utifrån fasta frågor för respektive anläggningstillgång. Därmed erhålls stöd för beslut om vilka anläggningstillgångar som behöver utrangeras, skrivas ned ller justeras avskrivningstid på.

Förutom att svara på frågor finns det möjlighet att ta bilder och omplacera anläggningstillgångar som inte är korrekt placerade i anläggningsregistret. Alla åtgärder från inventeringen i WebAveny som föreslås av den inventeringsansvariga rapporteras till ekonomen via rutin; Inventeringsomgång. Från omgången är det möjligt att utföra åtgärder i anläggningsregistret enligt förslag från inventeringsansvarig. Alla uppgifter som är kopplade till inventeringen presenteras per anläggningstillgång i registret. Det är även möjligt att ta ut en rapport som visar alla anläggningstillgångar som inventerats i med uppgifter från inventeringen.