Med AVENY Anläggningsredovisning erbjuder vi ett toppmodernt hjälpmedel för registerhållning av anläggningstillgångar och övriga inventarier.

En och samma anläggningstillgång kan omfatta både grundinvestering och flera tilläggsinvesteringar. Avskrivningar och internränta bokförs automatiskt i AVENY Ekonomi, månadsvis eller årsvis. Investeringar, avyttringar, utrangeringar, nedskrivningar och omklassificeringar registreras integrerat, vilket innebär att huvudboken alltid är avstämd med anläggningstillgångarna.

Inskannade dokument, Word– och Exceldokument, bilder och videofilmer m m kan lagras i databasen och knytas till anläggningstillgångarna.

I en samfällighet kan anläggningsregistret delas i flera grupper. På så sätt kan varje församling få tillgång till sina egna inventarier.